POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Proestetica Vital SRL cu sediul în București ,strada Tudor Stefan 38-40, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE și legile naționale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În prezenta Politica sunt descrise tipurile de date cu caracter personal ce sunt prelucrate de către Proestetica Vital SRL, modalitățile de prelucrare precum și scopurile pentru care au fost colectate, dacă este cazul sunt prezentate situațiile în care datele cu caracter personal sunt transferate către terțe părți și vă informăm în legătură cu drepturile pe care dumneavoastră le în legătură cu datelor personale.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-ul nostru www.proestetica.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-uri în cadrul site-ului nostru.

1.  Definiție date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă̆  orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă . O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.  Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care Proestetica Vital SRL le prelucrează pot include:

 • date de contact (ex: numele ,prenume , adresă , numărul de telefon fix/ mobil) ;
 • date de identificare (ex: serie CI/BI, CNP,etc)
 • date medicale necesare diagnosticării și tratamentului pacientului;
 • informații legate de data și ora programării dv ;
 • tipul de servicii medicale prestate/ solicitate;
 • informații relevante în legătură cu preferințele dumneavoastră ;

3.  Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Datele personale pot fi colectate direct de la persoana vizată în cazul încheierii unui contract sau prin intermediul site-ului www.proestetica.ro , prin acțiuni precum completarea unor formulare prezente online.

4.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în general pentru următoarele scopuri:

 • asigurarea comunicării cu persoana vizata (pacientul);
 • prestarea serviciilor medicale solicitate;
 • evaluarea stării de sănătate a pacientului;
 • stabilirea unui tratament medical;
 • transmiterea de oferte personalizate, mesaje publicitare cu privire la serviciile furnizate de către Proestetica Vital SRL ;
 • în orice alt scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele enumerate;
 • pentru orice alt scop legitim al Operatorului ;

5.  Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi realizată dacă se încadreză în unul dintre temeiurile de mai jos, conform Art. 6(1) din GDPR :

 • în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat ;

 

 • în scopul executării unui contract sau în cadrul demersurilor întreprinse în vederea încheierii unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • în vederea respectării unei obligații legale;
 • in sensul respectării interesului vital al pacientului;
 • cu scopul realizării unor interese legitime ale Proestetica Vital SRL, cu excepția cazurilor în care drepturile și libertățile dumneavoastră ar putea fi afectate;

6.  Destinatari ai datelor personale

În cadrul operațiunilor de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari:

 • Împuterniciți , implicați în mod direct/indirect în procesul de prelucrarea de date personale realizat în numele Operatorului (de exemplu unitati specializate în investigatii medicale, furnizori de servicii de facturare/contabilitate , furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților);
 • alte entități medicale din rețeaua publică sau privată ;
 • instituții financiar bancare;
 • autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale);
 • instanțe de judecata sau arbitrale ;

Proestetica Vital SRL va păstra întotdeauna controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că furnizorii Împuterniciți ,au implementate măsuri corespunzătoare de protecție a datelor personale , conform legilor aplicabile, în scopul asigurării integrității și securității datelor dumneavoastră.

7.  Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări ce se află în afara SEE, și care au o legislație diferită privind protecția datelor . Într-o astfel de situație, Proestetica Vital SRL va solicita respectivilor destinatari să-și asume implementarea unor seturi de măsuri menite să protejeze datele personale , în conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi ale UE aplicabile.

8.  Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal colectate de vor fi prelucrate:

 • pe întreaga perioadă necesară executării contractului;
 • pentru o perioada de 3 ani ulterior încetării contractului, în scopul soluționării unor eventuale litigii ;
 • ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale este necesară în conformitate cu legislația națională respectând termenele de păstrare indicate ;

9.  Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind datele personale prelucrate ;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor personale prelucrate cu excepția celor colectate conform cerințelor legale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în acestea sunt prelucrate abuziv, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor personale către un terț numit de către dvs. , într-un format care poate fi citit automat ;

 

 • Dreptul de a depune plângere – puteți notifica A.N.S.P.D.C.P. în cazul în care considerați că datele personale vă sunt prelucrate fraudulos sau abuziv ;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricân Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita intervenția umană sau întreruperea prelucrării în cazul prelucrărilor automate;

10.  Modalități de contact

 • pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa București , Strada Tudor Stefan 38-40 Sector 1 sau un e-mail la office@proestetica.ro.
 • pentru reclamații sau lămuriri privind protecția datelor contactați Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) la adresa de e-mail : adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa București , Strada Tudor Stefan 38-40 Sector 1.

 

11.  Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal pe site-ul www.proestetica.ro precum și drepturile dvs. privind protecția datelor.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.proestetica.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului se vor considera acceptate prevederile cuprinse în Politica de Confidențialitate.